[اسم]

تقطیع

( ت-ق-ط-ی-ع )
1 scansion

scansion /ˈskænʃn/ /ˈskænʃn/

2 dissection

dissection /daɪsˈɛkʃən/ /daɪsˈɛkʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان