[اسم]

dissection

/daɪsˈɛkʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کالبدشکافی تشریح، تقطیع

معادل ها در دیکشنری فارسی: تشریح تقطیع کالبدشکافی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان