[اسم]

تشریح

( ت-ش-ر-ی-ح )
1 dissection

dissection /daɪsˈɛkʃən/ /daɪsˈɛkʃən/

2 anatomy

anatomy /əˈnætəmi/ /əˈnætəmi/

3 description explanation

description /dəˈskrɪp.ʃən/ /dɪˈskrɪpʃn/


explanation /ˌek.spləˈneɪ.ʃən/ /ˌekspləˈneɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان