[اسم]

dissemination

/dɪsˌɛmᵻnˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اشاعه پخش، نشر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اشاعه انتشار نشر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان