[صفت]

dissentient

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخالف

[اسم]

dissentient

قابل شمارش

2 فرد مخالف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان