[اسم]

disservice

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زیان ضرر، صدمه، آسیب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان