[اسم]

dissimulation

/dɪsˌɪmjʊlˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تظاهر دورویی، فریب

معادل ها در دیکشنری فارسی: تقیه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان