[صفت]

تلاشگر

( ت-ل-ا-ش-گ-ر )
1 assiduous diligent , sedulous

assiduous /əˈsɪdwəs/ /əˈsɪdjʊəs/


diligent /ˈdɪlɪʤənt/ /ˈdɪlɪʤənt/


sedulous /ˈsedjʊləs/ /ˈsɛdjʊləs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان