[اسم]

تله‌متری

( ت-ل-ه-‌-م-ت-ر-ی )
1 telemetry

telemetry /təlˈɛmətɹi/ /təlˈɛmətɹˌi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان