[صفت]

تلگرافی

( ت-ل-گ-ر-ا-ف-ی )
1 telegraphic

telegraphic /ˌtelɪˈɡræfɪk/ /ˌtelɪˈɡræfɪk/

[قید]

تلگرافی

( ت-ل-گ-ر-ا-ف-ی )
1 by telegraph
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان