[صفت]

تنگ

( ت-ن-گ )
1 narrow

narrow /ˈnær.oʊ/ /ˈnærəʊ/

2 tight close-fitting

tight /taɪt/ /taɪt/


close-fitting /ˌkloʊs ˈfɪtɪŋ/ /ˌkləʊs ˈfɪtɪŋ/

[اسم]

تنگ

( ت-ن-گ )
1 decanter
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان