[صفت]

tight

/taɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: tighter] [حالت عالی: tightest]

1 تنگ

معادل ها در دیکشنری فارسی: تنگ چسبان کیپ
مترادف و متضاد tight-fitting
 • 1.My shoes were so tight that I could hardly walk.
  1. کفش‌های من آن‌قدر تنگ بودند که به‌سختی می‌توانستم راه بروم.
a tight skirt
یک دامن تنگ

2 سفت محکم

مترادف و متضاد firm loose
 • 1.Make sure the knot is tight.
  1. مطمئن شو که گره سفت است.
to keep a tight grip on something
چیزی را محکم گرفتن
 • I had kept a tight grip on his arm.
  بازوی او را محکم گرفته بودم.
to pull something tight
چیزی را محکم کشیدن
 • She tied the rope around the post and pulled it tight.
  او طناب را دور میله بست و آن را محکم کشید.

3 شدید

مترادف و متضاد rigorous strict lax
to keep tight control over something
روی چیزی کنترل شدید داشتن
 • The former dictator still keeps a tight control on power.
  دیکتاتور سابق همچنان کنترل شدیدی روی قدرت دارد.
tight security measurements
اقدامات امنیتی شدید

4 فشرده

a tight schedule
برنامه فشرده
[قید]

tight

/taɪt/
غیرقابل مقایسه

5 سفت محکم

مترادف و متضاد firmly tightly
to hold tight
سفت چسبیدن به
 • Hold tight to the handrail!
  سفت بچسب به نرده!
to tie something tight
چیزی را محکم بستن
 • I tied the string tight around the box.
  من بند را محکم دور جعبه بستم.
tight shut
محکم بسته
 • I kept my eyes tight shut.
  من چشمانم را محکم بسته نگه داشتم.
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان