[صفت]

چسبان

( چ-س-ب-ا-ن )
1 close-fitting tight-fitting , tight

close-fitting /ˌkloʊs ˈfɪtɪŋ/ /ˌkləʊs ˈfɪtɪŋ/tight /taɪt/ /taɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان