[صفت]

tight-fisted

/ˌtaɪt ˈfɪstɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tight-fisted] [حالت عالی: most tight-fisted]

1 خسیس ناخن‌خشک

معادل ها در دیکشنری فارسی: ناخن‌خشک
مترادف و متضاد mean stingy generous
  • 1.Don't wait for Chris to buy you a drink - she's too tight-fisted.
    1. منتظر "کریس" نباش که برایت نوشیدنی بخرد؛ او خیلی ناخن‌خشک است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان