[فعل]

to tighten up on

/ˈtʌɪtən ˌʌp ˈɑːn/
فعل گذرا
[گذشته: tightened up on] [گذشته: tightened up on] [گذشته کامل: tightened up on]

1 سخت‌گیری بیشتری کردن جدی‌تر بودن

  • 1.The boss is tightening up on new hiring. There are more rules.
    1. رئیس دارد در استخدام‌کردن (نیروی) جدید سخت‌گیری بیشتری می‌کند. قوانین بیشتری وجود دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان