[جمله]

tighten one's belt

/ˈtaɪtən wʌnz bɛlt/

1 با صرفه جویی زندگی کردن با قناعت زندگی کردن

  • 1.Business has been bad, so we'll have to tighten our belts.
    1. کسب و کار بد بوده است، به خاطر همین مجبور خواهیم بود با صرفه جویی زندگی کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان