[صفت]

ناخن‌خشک

( ن-ا-خ-ن-‌-خ-ش-ک )
1 stingy tight-fisted , mean , miserly , stingy

stingy /ˈstɪnʤi/ /ˈstɪnʤi/


tight-fisted /ˌtaɪt ˈfɪstɪd/ /ˌtaɪt ˈfɪstɪd/


mean /miːn/ /miːn/


miserly /ˈmaɪzərli/ /ˈmaɪzəli/


stingy /ˈstɪnʤi/ /ˈstɪnʤi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان