[صفت]

کیپ

( ک-ی-پ )
1 airtight watertight , tight

watertight /ˈwɔːtərtaɪt/ /ˈwɔːtətaɪt/


tight /taɪt/ /taɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان