[اسم]

توریسم

( ت-و-ر-ی-س-م )
1 tourism

tourism /ˈtʊrˌɪz.əm/ /ˈtʊərɪzəm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان