[اسم]

تکریم

( ت-ک-ر-ی-م )
1 veneration reverence , acclaim

veneration /vˌɛnɚɹˈeɪʃən/ /vˌɛnəɹˈeɪʃən/acclaim /əˈkleɪm/ /əˈkleɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان