[اسم]

ثبت

( ث-ب-ت )
1 registration

registration /ˌredʒ.əˈstreɪ.ʃən/ /ˌredʒɪˈstreɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان