[صفت]

ثبتی

( ث-ب-ت-ی )
1 registered recorded

registered /ˌredʒɪstərd/ /ˌredʒɪstəd/


recorded /rəˈkɔrdəd/ /rɪˈkɔːdɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان