[صفت]

جادویی

( ج-ا-د-و-ی-ی )
1 magic magical

magic /ˈmædʒ.ɪk/ /ˈmædʒɪk/


magical /ˈmædʒ.ɪ.kəl/ /ˈmædʒɪkl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان