[اسم]

جوانک

( ج-و-ا-ن-ک )
1 lad youngster

lad /læd/ /læd/


youngster /ˈjʌŋstər/ /ˈjʌŋstə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان