[قید]

خارج از کشور

( خ-ا-ر-ج- -ا-ز- -ک-ش-و-ر )
1 abroad

abroad /əˈbrɔd/ /əˈbrɔːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان