[اسم]

خانم

( خ-ا-ن-م )
1 lady Mrs. , Ms. , wife , mistress

lady /ˈleɪd.i/ /ˈleɪdi/


Mrs. /ˈmɪs.ɪz/ /ˈmɪs.ɪz/


Ms. /mɪz/ /mɪz/


wife /waɪf/ /waɪf/


mistress /ˈmɪstrəs/ /ˈmɪstrəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان