[فعل]

خرید رفتن

( خ-ر-ی-د- -ر-ف-ت-ن )
1 go shopping

go shopping /goʊ ˈʃɑpɪŋ/ /gəʊ ˈʃɒpɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان