[عبارت]

go shopping

/goʊ ˈʃɑpɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به خرید رفتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: خرید رفتن
مترادف و متضاد shop
  • 1.We went shopping last Saturday.
    1. ما شنبه پیش به خرید رفتیم.
کاربرد عبارت go shopping به معنای خرید رفتن
ساختار go (for) something برای وقتی است که به مکانی می‌رویم تا در فعالیت یا ورزشی شرکت کنیم. واژه‌ای که بعد از go می‌آید معمولاً با ing- می‌آید. مثلاً:
"go shopping" (به خرید رفتن)
"go swimming" (به شنا رفتن)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان