[عبارت]

go surfing

/goʊ ˈsɜrfɪŋ/

1 موج‌سواری کردن موج‌سواری رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان