[فعل]

to go skating

/goʊ ˈskeɪtɪŋ/
فعل ناگذر
[گذشته: went skating] [گذشته: went skating] [گذشته کامل: gone skating]

1 به اسکیت رفتن اسکیت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان