[عبارت]

go round the bend

/goʊ raʊnd ðə bɛnd/

1 دیوانه شدن

informal
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان