[عبارت]

go sightseeing

/goʊ ˈsaɪtˈsiɪŋ/

1 به گردش و بازدید از اماکن دیدنی رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان