[فعل]

to go skiing

/goʊ ˈskiɪŋ/
فعل ناگذر
[گذشته: went skiing] [گذشته: went skiing] [گذشته کامل: gone skiing]

1 به اسکی رفتن اسکی کردن

  • 1.We went skiing last night.
    1. دیشب به اسکی (کردن) رفتیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان