[عبارت]

go rock climbing

/goʊ rɑk ˈklaɪmɪŋ/

1 صخره‌نوردی کردن صخره‌نوردی رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان