[اسم]

خز

( خ-ز )
1 fur

fur /fɜːr/ /fɜː/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان