[اسم]

خست

( خ-س-ت )
1 meanness stinginess

meanness /mˈiːnnəs/ /mˈiːnnəs/


stinginess /stˈɪndʒinəs/ /stˈɪndʒinəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان