[اسم]

meanness

/mˈiːnnəs/
قابل شمارش

1 پستی بدجنسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پلیدی رذالت
مترادف و متضاد nastiness

2 خساست خسیس بودن

معادل ها در دیکشنری فارسی: بخل خست
مترادف و متضاد lack of generosity miserliness
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان