[اسم]

رذالت

( ر-ذ-ا-ل-ت )
1 meanness villainy

meanness /mˈiːnnəs/ /mˈiːnnəs/


villainy /vˈɪləni/ /vˈɪləni/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان