[اسم]

پلیدی

( پ-ل-ی-د-ی )
1 evil wickedness , meanness

evil /ˈiː.vəl/ /ˈiːvl/


wickedness /wˈɪkᵻdnəs/ /wˈɪkɪdnəs/


meanness /mˈiːnnəs/ /mˈiːnnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان