[اسم]

wickedness

/wˈɪkᵻdnəs/
قابل شمارش

1 شرارت بدجنسی، خباثت، نابکاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان