[اسم]

نامردی

( ن-ا-م-ر-د-ی )
1 villainy wickedness , viciousness

villainy /vˈɪləni/ /vˈɪləni/


wickedness /wˈɪkᵻdnəs/ /wˈɪkɪdnəs/


viciousness /vˈɪʃəsnəs/ /vˈɪʃəsnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان