[اسم]

viciousness

/vˈɪʃəsnəs/
غیرقابل شمارش

1 خباثت شرارت، بدخواهی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خباثت خبث نامردی شرارت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان