[اسم]

vicissitude

/vɪˈsɪsɪtuːd/
قابل شمارش

1 پستی و بلندی فراز و نشیب

مترادف و متضاد difficulties
  • 1.the vicissitudes of family life
    1. فراز و نشیب های زندگی خانوادگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان