[اسم]

نابکاری

( ن-ا-ب-ک-ا-ر-ی )
1 treachery villainy , wickedness

treachery /ˈtretʃəri/ /ˈtretʃəri/


villainy /vˈɪləni/ /vˈɪləni/


wickedness /wˈɪkᵻdnəs/ /wˈɪkɪdnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان