[اسم]

بخل

( ب-خ-ل )
1 meanness parsimony

meanness /mˈiːnnəs/ /mˈiːnnəs/


parsimony /ˈpɑrsəˌmoʊni/ /ˈpɑːsɪməni/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان