[اسم]

meaning

/ˈmiː.nɪŋ/
قابل شمارش

1 معنی معنا، مفهوم

معادل ها در دیکشنری فارسی: یعنی مفهوم معنی
مترادف و متضاد definition sense significance
  • 1.His novels often have a hidden meaning.
    1. رمان‌های او اغلب یک معنی پنهان دارند.
  • 2.She felt that her life had no meaning.
    2. او حس کرد که زندگی‌اش هیچ مفهومی ندارد.
  • 3.the meaning of life
    3. معنای زندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان