[اسم]

معنی

( م-ع-ن-ی )
1 meaning sense

meaning /ˈmiː.nɪŋ/ /ˈmiːnɪŋ/


sense /sens/ /sens/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان