[قید]

یعنی

( ی-ع-ن-ی )
1 meaning namely , i.e.

meaning /ˈmiː.nɪŋ/ /ˈmiːnɪŋ/


namely /ˈneɪmli/ /ˈneɪmli/


i.e. /aɪ.i./ /aɪ.iː./

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان