[صفت]

meaningful

/ˈmiː.nɪŋ.fʊl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more meaningful] [حالت عالی: most meaningful]

1 هدفمند معنی‌دار

معادل ها در دیکشنری فارسی: معنی‌دار
مترادف و متضاد meaningless
  • 1.a meaningful discussion
    1. بحثی هدفمند
  • 2.meaningful behavior
    2. رفتار معنی‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان