[اسم]

means test

/miːnz tɛst/
قابل شمارش

1 ارزیابی استطاعت مالی آزمون وسع

[فعل]

to means test

/miːnz tɛst/
فعل گذرا
[گذشته: means tested] [گذشته: means tested] [گذشته کامل: means tested]

2 استطاعت مالی کسی را ارزیابی کردن وسع مالی کسی را سنجیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان